Regulamin żłobka

Strona główna / Kim jesteśmy / Regulamin żłobka

Regulamin organizacyjny
Niepublicznego Żłobka „AKUKU” w Gliwicach

 

Niepubliczny Żłobek „AKUKU” przy ul. Gwarków 26 AB w Gliwicach, zwany dalej „Żłobkiem” działa na postawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 , poz. 235)
 2. Statutu Niepublicznego Żłobka „AKUKU”
 3. Niniejszego Regulaminu organizacyjnego

 

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
  1. organizację pracy Żłobka
  2. ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku
  3. kadrę Żłobka;
  4. bezpieczeństwo dzieci;
  5. zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek
 3. Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:
  1. prawa i obowiązki rodziców;
  2. prawa dzieci

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Organizacja pracy Żłobka

 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od 1 roku życia do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat)
 2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00,
  • pięć dni w tygodniu,
  • 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej do 3 tygodni.
 3. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
 4. Z przyczyn niezależnych od żłobka, np. w przypadku wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przerwy w funkcjonowaniu placówki
 5. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, przypadających w okresach „między świątecznych” lub w dniach poprzedzających święto , tzw. „długie weekendy”. Informacja o dyżurach zostanie powieszona na tablicy ogłoszeń na minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą.
  Dyżury prowadzone są w godzinach 8.00 -16.00. Dzieciom zapewnia się w tym czasie właściwą opiekę i wyżywienie.
 6. W przypadku pozostawienia dziecka w żłobku poza godzinami pracy placówki (wyłącznie w sytuacjach szczególnych z obowiązkiem powiadomienia) do czesnego zostaje naliczona dodatkowa opłata – 25 zł/h
 7. Za sytuację szczególną uznaje się m. in.:
  • chorobę rodzica, delegację rodzica powodujące dezorganizację życia rodzinnego na podstawie
   oświadczenia przedłożonego do Dyrektora lub Właściciela Żłobka,
  • sytuacje awaryjne, niemożliwe do przewidzenia takie jak np. wypadek komunikacyjny, nagła wizyta w szpitalu itp.

§ 2

Rejestracja obecności

 1. Każdego dnia zapisywany jest fakt obecności dziecka w Żłobku na liście ewidencji posiłków i obecności.
 2. W ostatnim dniu miesiąca właściciel lub Dyrektor placówki podlicza rejestry dzienne pobytu dziecka i podlicza liczbę posiłków wydanych dziecku.
 3. Kwota podlegająca odliczeniu obejmuje jedynie stawkę żywieniową w wysokości 9 zł/dzień.
 4. Rejestry będą stanowiły podstawę do naliczenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka powyżej 10 h/dzień lub odliczenia stawki żywieniowej za dni nieobecne.

§ 3

Zakres usług

Świadczenia oferowane przez żłobek obejmują:

 • Całodzienne wyżywienie, płatne dodatkowo,
 • Zabiegi opiekuńczo – pielęgnacyjne
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w salach i na wolnym powietrzu
 • Zapewnienie higieny snu i wypoczynku
 • Udzielenie doraźnej pomocy przedmedycznej

Opieka i zajęcia prowadzone w placówce dostosowane są do etapu rozwoju każdego dziecka.

§ 4

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku:

7.00 – 8.10 Przyjmowanie dzieci do żłobka
8.10 – 8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.00 Zajęcia tematyczne
10.00 – 10.15 Czynności pielęgnacyjne
10.15 – 10.30 Drugie śniadanie
10.30 – 11.30 Zabawy ruchowe i plastyczne
11.30 – 11.50 Czynności pielęgnacyjne i przygotowanie do obiadu
11.50 – 12.10 Obiad
12.10 – 12.30 Przygotowanie do drzemki – mycie zębów
12.30 – 14.30 Leżakowanie
14.30 – 14.50 Czynności pielęgnacyjne
14.50 – 15.10 Podwieczorek
15.10 – 16.00 Zabawy edukacyjno – rozwojowe
16.00 – 17.00 Zabawy swobodne. Odbiór dzieci.

§5

Kadra

 1. Właścicielowi Żłobka podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku.
 2. W czasie nieobecności Właściciela Żłobka jego zadania przejmuje Dyrektor lub osoba wskazana przez Właściciela placówki.
 3. Dyrektor Żłobka pełni funkcję merytoryczną w placówce, natomiast sprawami organizacyjnymi, opłatami oraz reprezentowaniem placówki na zewnątrz zajmuje się Właściciel placówki.

§ 6

 1. Liczba opiekunów w Żłobku uwarunkowana jest liczbą miejsc organizacyjnych oraz wiekiem dzieci – przysługuje 1 opiekun na 8 dzieci w przypadku dzieci powyżej 1 roku lub 1 opiekun do 5 dzieci w przypadku dzieci poniżej roku lub z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. W Żłobku AKUKU osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz badania lekarskie.

II. Bezpieczeństwo dzieci

§ 7

 1. Do dziecka przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury, powiadamia się rodziców/opiekunów.
 3. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka najpóźniej w ciągu 2 godzin, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny (np. astma, temp.> 390C ). W przypadku nieodebrania dziecka w tym czasie, personel wezwie pomoc lekarską.
 4. Nieobecność dziecka spowodowana chorobą, szczególnie chorobą zakaźną, rodzic ma obowiązek zgłosić w dniu zachorowania.
 5. Do każdej nieobecności dziecka powyżej 5 dni rodzice zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
 6. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.

§ 8

 1. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka a także innych dzieci.
 2. Na wniosek rodziców, uprawniony personel Żłobka obowiązany jest udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników.
 3. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu Żłobka, kierownik Dyrektor po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki w karcie pielęgnacyjnej dziecka i są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez Żłobek. Jeżeli rodzice kwestionują konieczność zaprzestania korzystania z tego powodu z usług Żłobka, proszeni są o osobistą obserwację zachowania dziecka w grupie w Żłobku.
  Ponadto rodzicom wydaje się pisemną opinię o możliwości weryfikacji opinii Żłobka przez poradnię psychologiczną dla małych dzieci.

§ 9

 1. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki pod opieką rodziców. Dziecko jest pod opieką rodzica rano w trakcie przyprowadzania, do momentu przekazania dziecka pod opiekę personelu oraz po południu, w trakcie odbioru dziecka, od momentu zabrania z grupy.
 2. W chwili, gdy rodzic zgłasza odbiór dziecka opiekunowi, to rodzic przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

§ 10

Z powodów organizacyjnych rodzice winni informować właściciela Żłobka o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie nieobecności dziecka w Żłobku w miarę możliwości do godz. 07.30 pod numerem telefonu……………………………………..

§ 11

 1. Po przyjęciu dziecka do Żłobka , dziecko pozostaje pod stałą opieką fachowego personelu Żłobka przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę.
 2. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
  • dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze zgodnie z realizowanym miesięcznym planem zajęć;
  • opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci;
  • każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne;
  • opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
  • opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka;
  • obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
  • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

§ 12

Odbiór dziecka

 1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców. Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka.
 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, zawiera:
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej;
  • pokrewieństwo;
  • adres,
  • nr dowodu tożsamości,
  • nr telefonu kontaktowego;
  • datę i podpis rodziców;
  • podpis pracownika poświadczający podpis rodzica upoważniający do odbioru dziecka.
 3. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna uprawniona do odbioru dziecka osoba nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 5. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), kierownik lub inny pracownik Żłobka odczekuje z dzieckiem 1 godzinę, a następnie zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
 6. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka
 7. O każdej zmianie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego rodziców należy zawiadomić właściciela żłobka

§ 13

Opłaty

 1. Wysokość i termin wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala Właściciel placówki.
 2. Wysokość opłaty miesięcznej podpisywana jest przez rodzica w umowie cywilno – prawnej.
 3. Właściciel Żłobka może dokonać podwyżki lub obniżki czesnego z wcześniejszym – min. dwumiesięcznym uprzedzeniem.
 4. Wszelkie opłaty dokonywane są przelewem na konto placówki.
 5. Żłobek nie przyjmuje opłat gotówkowych.
 6. Opłata obejmuje:
  • pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie;w
  • wyżywienie;
  • opłatę zmienną, w szczególnych wypadkach;

  Wysokość opłat obejmuje:

  • Wpisowe – Jednorazowa i bezzwrotna opłata rejestracyjna, dokonywana przy zapisie dziecka – 300 zł
  • Czesne – Opłata za pobyt dziecka do 10 godzin dziennie – 650 zł
  • Godzina pobytu dziecka powyżej 10 godziny – 25 zł/h
  • Odpis za wyżywienie – Stawka dzienna, żywieniowa. – 9 zł
 7. Opłaty za czesne i za wyżywienie dokonywane powinny być do 5 dnia każdego miesiąca (z „góry”). W przypadku niewykorzystania wszystkich posiłków, opłata za wyżywienie będzie odpowiednio malała w następnym miesiącu.
 8. Opłaty dodatkowe (np. za dodatkowe godziny) dokonywane powinny być do 5 dnia każdego miesiąca (z „dołu”).
 9. Nie zgłoszona zwłoka w płatnościach będzie wiązała się z odsetkami w wysokości 10zł za dobę, naliczana od 6 dnia każdego miesiąca.
 10. Brak wpłaty skutkuje wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty.
 11. Brak opłaty w ciągu 7 dni wiąże się ze skreśleniem dziecka z listy Żłobka

§ 14

Rodzic jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia NNW dla dziecka u ubezpieczyciela wskazanego przez Właściciela Żłobka.

§ 15

 1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
  • domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
  • pampersy, chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające;
  • bieliznę osobistą i odzież na zmianę;
  • oraz jeśli dziecko używa to podpisane: smoczek i butelkę/kubek niekapek
  • mieszankę mleczną w przypadku dzieci korzystających;
  • podpisane: szczoteczkę do zębów, kubek do mycia zębów i pastę;
  • krem pielęgnacyjny;
 2. Wszystkie rzeczy dziecka muszą być podpisane.
 3. Jeżeli dziecko:
  • korzysta z urządzeń lub aparatów słuchowych (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mogą przekazać je personelowi Żłobka wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,
  • ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel Żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki,
  • ma zaleconą dietę eliminacyjną – może być ona realizowana w Żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza z poradni specjalistycznej (alergologa, gastrologa, endokrynologa itp.), począwszy od daty przedłożenia stosownego zaświadczenia w Żłobku do odwołania, z zastrzeżeniem pkt 4.
 4. Dziecko uczęszczające do Żłobka ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii.
 5. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za zabawki dziecka przyniesione do placówki.
 6. Za pozostawione rzeczy oraz wózki żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Dzieci w każdym czasie pobytu w żłobku mają zapewniony dostęp do napojów (herbaty, soków, kompotów, wody).
 8. Żłobek zapewnia Dziecku:
  • łóżeczko/leżaczek, pościel (podpisane z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)
  • nocnik – w żłobku (podpisany z przeznaczeniem indywidualnym dla każdego dziecka)
  • zastawę stołową przeznaczoną do spożywania posiłków,
  • całodzienne wyżywienie – za dodatkową opłatą
  • pomoce dydaktyczne
  • podstawowe przybory higieniczne

§ 16

 1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami.
 2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyny.
 3. Placówka może skreślić Dziecko z listy wychowanków Żłobka w przypadkach:
  1. Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci ze Żłobka,
  2. Systematycznego opóźniania przez Rodziców płacenia czesnego,
  3. Zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie,
  4. Naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.
 4. Placówka ma prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia miesiąca.
 5. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z 14 dniowym, pisemnym wypowiedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia miesiąca.
 6. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.

III. Prawa dziecka

§ 17

Dziecko ma prawo w szczególności do:

 • równego traktowania,
 • akceptacji takim jakie jest,
 • opieki i ochrony,
 • poszanowania godności osobistej, intymności i własności,
 • wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń,
 • nietykalności fizycznej,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej,
 • poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,
 • odwiedzin rodziców w czasie pobytu w Żłobku.

IV. Prawa i obowiązki rodziców

§ 18

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  1. przestrzeganie statutu Żłobka,
  2. przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  3. przestrzegania terminowego uiszczania opłat za żłobek oraz opłat dodatkowych wynikających np. z dłuższego pobytu dziecka
  4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
  5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
 2. Rodzice maja obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 3. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki i właściciela.
 4. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora Żłobka i stosować się do nich.

§ 19

Rodzice maja prawo do:

 1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów oraz psychologa w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielaniu dziecku pomocy,
 3. wyrażania i przekazywania opiekunom i kierownikowi Żłobka wniosków z obserwacji pracy Żłobka,
 4. kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka,
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany kierownik Żłobka.
 6. Rodzice dziecka mogą włączać się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w Żłobku.

V. Postanowienia końcowe

§ 20

Dyrektor lub Właściciel Żłobka, obowiązany jest udostępnić każdemu Regulamin organizacyjny
Żłobka.

§ 21

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

 1. Umowa o świadczenie usług,
 2. Karta informacyjna,
 3. Statut żłobka.

§ 22

Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice zostaną poinformowani osobiście i na tablicy ogłoszeń. Nie zaakceptowanie nowych zmian wiąże się z wypisaniem dziecka ze Żłobka.

O Żłobku AKUKU

Jesteśmy Żłobkiem (a nie klubem malucha), spełniającym wymagania i podlegającym Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidowi i Urzędowi Miasta. Spełniamy wszelkie normy bezpieczeństwa!
Wszystko, co znajduje się w naszym Żłobku posiada certyfikaty i niezbędne atesty higieniczne. Chcąc zapewnić dzieciom bezpieczne warunki, wyposażyliśmy nasz Żłobek Akuku w najlepszej jakości sprzęt oraz atestowane zabawki.


Znajdziesz nas na Facebooku