Statut żłobka

Strona główna / Kim jesteśmy / Statut żłobka

Statut Niepublicznego Żłobka
„AKUKU”
Gliwice, wrzesień 2015r.

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej dalej Żłobkiem, której pełna nazwa brzmi „Niepubliczny Żłobek AKUKU” Radosław Włodarczyk.
 2. Organem prowadzącym Żłobek jest Radosław Włodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą o numerze PKD 88.91.Z
 3. Dyrektorem Żłobka jest Wiesława Biernacik.
 4. Żłobek Niepubliczny AKUKU znajduje się w Gliwicach, przy ulicy Gwarków 26AB.
 5. Żłobek wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gliwice
 6. Nadzór sanitarno epidemiologiczny nad placówką sprawują ‐ odpowiednie służby sanitarne w Gliwicach

§2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zwanej dalej Ustawą;
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 nr 69 poz. 367);
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368);
 4. niniejszego Statutu.

Rozdział II

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

§3

 1. Nadrzędnym celem Żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do ukończenia 3 roku życia (w szczególnych przypadkach do lat 4).
 2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające ‐ rozwój psychomotoryczny właściwe dla wieku dziecka,
 4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień,
 5. Stworzenie warunków do swobodnej i bezpiecznej zabawy.

§4

Żłobek realizuje zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:

 1. Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych;
 2. Troska o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, poprzez zapewnienie odpowiedniej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych;
 3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
 4. Rozwijanie wyobraźni, aktywności i samodzielności dzieci;
 5. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 6. Kształtowanie postawy społecznych, w szczególności współżycia i współpracy w grupie;
 7. Zapewnienie zdrowego i róznorodnego wyżywienia;
 8. Przestrzeganie zasad higieny oraz wyrabianie nawyków higieny życia codziennego;
 9. Współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci w celu stworzenia optymalnych warunków dla ich rozwoju;
 10. Udzielanie rzetelnej informacji o postępach dziecka;
 11. Wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

§5

Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka,
 4. prawami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

Rozdział III

Organy żłobka

§6

Organami żłobka są:

 1. Właściciel żłobka: Radosław Włodarczyk
 2. Dyrektor żłobka,
 3. Zespół pracowników

§7

Do zadań właściciela należy w szczególności:

 1. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka,
 2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
 3. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
 4. zatrudnianie i zwalnianie dyrektora żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi,
 5. stała współpraca z dyrektorem żłobka,
 6. opracowywanie dokumentów, planów, rozkładów dnia i harmonogramów żłobka,
 7. mierzenie jakości działalności placówki,
 8. przygotowanie regulaminu organizacyjnego pracy placówki,
 9. organizacja obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej żłobka
 10. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
 11. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,
 12. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek,
 13. ustalanie wysokości wpisowego, czesnego, opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.

§8

Do zadań dyrektora żłobka należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą żłobka, zdrowotną i administracyjną oraz merytoryczną,
 2. zatwierdzanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
 3. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
 4. zatwierdzanie programu rozwoju placówki i rocznych planów działań z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
 5. zatwierdzanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 7. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 8. nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych,
 9. wspomaganie właściciela we współpracy z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
 10. proponowanie zmian w statucie żłobka,
 11. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka,
 12. ustalenie sposobu wyboru oraz zakresu obowiązków społecznego zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności.

§9

Do zadań pracowników żłobka należy przede wszystkim:

 1. Realizacja celów i zadań wymienionych w statucie żłobka,
 2. współpraca z właścicielem i dyrektorem żłobka,
 3. sugerowanie zmian w sposobie organizacji zajęć,
 4. zgłaszanie bieżących potrzeb dzieci i pracowników,
 5. prowadzenie zapisów.

Rozdział IV

Organizacja żłobka

§10

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat (w szczególnych wypadkach do lat 4).
 2. Liczba dzieci uczęszczających do żłobka nie może przekraczać 20, maksymalnie po ośmioro dzieci na jednego opiekuna.

§11

 1. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej trwającej maksymalnie 3 tygodnie.
 2. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor i podaje go do wiadomości rodziców.
 3. Rok szkolny w żłobku rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia września.
 4. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.

§12

 1. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.
 3. Organizację pracy Żłobka w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Żłobka, który może w tej sprawie zasięgnąć opinii pracowników Żłobka.
 4. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas i godziny posiłków, zajęć i zabaw w Żłobku oraz na świeżym powietrzu, odpoczynku, czynności higienicznych.

§13

Czas pracy żłobka ustala rokrocznie dyrektor placówki w porozumieniu z właścicielem.

§14

 1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjne odbywają się według założonego programu placówki.
 2. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 3. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych, zgodnych z oczekiwaniami rodziców i możliwościami rozwojowymi dzieci.

§15

Wszystkie dzieci zapisane do żłobka korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu(dwudaniowego), podwieczorku.

§16

 1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez właściciela i dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad dziećmi, ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań wychowanków.
 3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

§17

Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

 1. 1 salę do zajęć dydaktyczno – wychowawczych wraz z jadalnią,
 2. 2 sale do odpoczynku,
 3. toalety dla dzieci i dorosłych,
 4. szatnię dla dzieci,
 5. pomieszczenie socjalne,
 6. zaplecze kuchenne,
 7. pomieszczenie na wózki.

 

Rozdział V

Monitoring

§ 18

 1. W Żłobku jest zainstalowany stale działający monitoring, pozwalający na podgląd pomieszczeń Żłobka przez rodziców/opiekunów.
 2. Monitoring przesyła obraz na żywo na ekrany osób uprawnionych – posiadających kod dostępu.

§19

 1. Właściciel Żłobka udostępnia obraz z systemu monitoringu w sieci internetowej, z zachowaniem wszystkich przepisów bezpieczeństwa dotyczących transmisji tego typu danych w sieci.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci posiadają kod dostępu, pozwalający na stały podgląd sytuacji w placówce.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przechowywania w bezpiecznym miejscu kodów dostępu oraz nieudostępniania ich osobom trzecim.
 4. Dyrektor placówki dba o zgodne z prawem przechowywanie danych osobowych.
 5. Zbiór danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego zgłoszony jest do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział VI

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§20

 1. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie:
  – jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia – maksymalnie nad pięciorgiem dzieci
 2. Właściciel i Dyrektor żłobka, sprawujący również opiekę nad dziećmi, powierzają pracę jednemu lub dwóm dodatkowym opiekunom, a także jednemu wolontariuszowi
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych zgodnie wymogami przepisów ustawy.
 4. Obowiązki opiekuna:
  1. Planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczą w oparciu o plan pracy opiekuńczo wychowawczej zatwierdzony przez zespół opiekunów, a dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Jest on odpowiedzialny za jej wysoką jakość.
  2. Zobowiązany jest do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
  3. Opowiada za bezpieczeństwo (życie i zdrowie) powierzonych jego opiece dzieci, kształtując czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.
  4. Opowiada za tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez: poznawanie indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb, dostarczania bodźców wyzwalających aktywność dziecka i jego naturalne zdolności.
  5. Zobowiązany jest otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymywać ścisły kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami)
  6. Dba o swój warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń żłobka.
  7. Jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.
 5. Opiekun ma prawo do:
  1. dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  2. ochrony zdrowia, pracy w warunkach spełniających wymogi BHP
  3. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
  4. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
  5. tworzenia i realizacji własnych programów nauczania , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§21

Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:

 1. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu,
 2. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,
 3. współpraca z opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
 4. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.

Rozdział VII

Rodzice, opiekunowie prawni dziecka

§22

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. uznania ich za najważniejszych i pierwszych nauczycieli swojego dziecka,
  2. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w żłobku,
  3. uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
  4. wyrażania opinii waścicielowi oraz dyrektorowi na temat pracy żłobka,
  5. uzyskiwania od opiekunów porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
  6. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami, w miarę możliwości żłobka,
  7. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,
  8. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
  9. zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
  10. ubezpieczenia swoich dzieci za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  1. przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę cywilno – prawną o świadczenie usług, oraz postanowień Statutu żłobka,
  2. ściśle współpracować z opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
  3. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub przez pisemnie upoważnioną (według wzoru do pozyskania u dyrekcji żłobka) przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania żłobka. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek posiadania ze sobą dowodu tożsamości, na podstawie którego będzie możliwa identyfikacja.
  4. przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej ponad 5 dni. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka do żłobka do momentu ustania objawów
  5. informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
  6. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
  7. na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  8. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
  9. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z umową cywilno -prawną zawartą z właścicielem placówki,
  10. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
  11. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez właścicieli żłobka
  12. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki.
  13. przestrzegać zasad korzystania z monitoringu on-line określonych w rozdz. V § 19 pkt. 3

Rozdział VIII

Zasady rekrutacji dzieci i skreślania dzieci z listy wychowanków

§ 23

 1. Kwalifikacji do żłobka podlegają dzieci, które mają od 1 do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach dzieci starsze – do 4 roku życia)
 2. Rekrutacja do żłobka ma charakter ciągły, co oznacza możliwość złożenia karty zgłoszeniowej przez cały rok. W przypadku braku wolnych miejsc dziecko wpisuje się na listę rezerwową.
 3. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.
 4. Warunkiem przyjęcie dziecka do żłobka jest:
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Właścicielem Żłobka,
  • dostarczenie zaświadczenia od pediatry, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, by mogło uczęszczać do żłobka,
  • wpłata wpisowego o ustalonej wysokości i terminie.
 5. Dzieci uczęszczające do żłobka w danym roku szkolnym są automatycznie kwalifikowane na kolejny rok (bez konieczności składania Karty Zgłoszeniowej), pod warunkiem zgłoszenia chęci kontynuowanie umowy na co najmniej miesiąc przed jej wygaśnięciem oraz pod warunkiem zawarcia umowy na kolejny rok szkolny.
 6. Przyjęcie dziecka do Żłobka może nastąpić z listy rezerwowej w trakcie całego roku, w przypadku zwolnienia miejsc.

§24

 1. Pracownicy żłobka nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
 2. Pracownicy nie podają dziecku żadnych leków.

§25

 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy:
  • rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów,
  • rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
  • dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;
  • dziecko jest nieobecne w Żłobku nieprzerwanie przez okres 14 dni, a rodzic/opiekun prawny nie powiadomił o tym fakcie personelu żłobka;
  • umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła;
  • rodzice nie uiszczają opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku, ustalonych w zawartej umowie cywilno-prawnej.
 2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej.
 3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków.

ROZDZIAŁ IX

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

§26

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
 2. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,
 3. darowizn,
 4. innych źródeł takich jak środki unijne, festyny itp.

§27

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  • opłaty stałej (czesnego) – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
  • opłaty jednorazowej (wpisowego) – bezzwrotnej, przeznaczonej na potrzeby funkcjonowania grupy dzieci – pomoce dydaktyczne, wyposażenie „awaryjne” itp.
  • opłaty za wyżywienie – podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie cywilnoprawnej
  • opłaty zmiennej – za ewentualne zajęcia dodatkowe lub przebywanie dziecka poza godzinami pracy żłobka
  • opłaty rocznej za ubezpieczenie NNW – u ubezpieczyciela wskazanego przez właściciela żłobka.
 2. Czesne oraz opłatę za wyżywienie należy uiszczać do dnia 5. każdego miesiąca „z góry” na konto placówki
 3. Opłatę zmienną należy regulować do dnia 5. każdego miesiąca „z dołu” na konto placówki
 4. Brak dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie skutkuje naliczeniem kary umownej oraz wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7 – dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy.
 5. Żłobek nie zapewnia środków higienicznych (np. pieluchy, mokre chusteczki, kremy, szczoteczka do zębów, kubek i pasta do mycia zębów), które Rodzic zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.
 6. Składniki opłat i ich wysokość ustalają rokrocznie właściciele w porozumieniu z dyrektorem placówki.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§28

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
  1. zamieszczony na tablicy informacyjnej dla rodziców wewnątrz placówki
  2. na stronie internetowej www.zlobekakuku.com.pl
 3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 4. Statut nadaje organ prowadzący – właściciel.
 5. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek na wniosek dyrektora placówki.
 6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo -wychowawczej.
 8. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 10. Statut wchodzi w życie z dniem 01 października 2015 roku.

O Żłobku AKUKU

Jesteśmy Żłobkiem (a nie klubem malucha), spełniającym wymagania i podlegającym Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidowi i Urzędowi Miasta. Spełniamy wszelkie normy bezpieczeństwa!
Wszystko, co znajduje się w naszym Żłobku posiada certyfikaty i niezbędne atesty higieniczne. Chcąc zapewnić dzieciom bezpieczne warunki, wyposażyliśmy nasz Żłobek Akuku w najlepszej jakości sprzęt oraz atestowane zabawki.


Znajdziesz nas na Facebooku