Deklaracja dostępności

Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Niepubliczny Żłobek Akuku

Niepubliczny Żłobek Akuku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zlobekakuku.com.pl/

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia:
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Treści lub funkcje niedostępne:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:

Wyłączenia ustawowe obejmują:

  • multimedia nadawane na żywo,
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo – graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
  • mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo,
  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
    1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
    2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Radosław Włodarczyk – Koordynator do spraw dostępności, adres e-mail: zlobek@zlobekakuku.com.pl, telefon: +48 517 128 241.

Informacja zwrotna

Niepubliczny Żłobek Akuku,
Gliwice ul. Gwarków 26AB
tel: +48 517 128 241 (czynny od pn-pt w godzinach 9-15)
e-mail: zlobek@zlobekakuku.com.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać pisemnie za pośrednictwem skrzynki pocztowej zlobek@zlobekakuku.com.pl lub na podany wyżej adres Żłobka.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18. pkt. 7 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych, i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę do  Niepublicznego Żłobka Akuku w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Żłobek częściowo spełnia wymagania zawarte w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: do budynku prowadzi główne wejście bez stopni (drzwi jednoskrzydłowe), wolne od innych barier architektonicznych.

Na chwilę obecną występuje ograniczenie w dostępności dla osób słabosłyszących, niesłyszących, niedowidzących, niewidomych, istnieje natomiast możliwość pomocy ze strony pracownika żłobka.

Dostosowanie korytarzy

Cały żłobek mieści się na parterze, na korytarzach i na terenie szatni występuje dostateczna przestrzeń pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach.

Dostosowanie schodów

nie dotyczy – brak schodów.

Dostosowanie wind

nie dotyczy – brak wind.

Dostępność pochylni

nie dotyczy – brak pochylni.

Dostępność platform

nie dotyczy – brak platform.

Dostępność informacji głosowych

brak.

Dostępność pętli indukcyjnych

brak.

Dostosowanie parkingów

Żłobek nie posiada własnego parkingu, istnieje możliwość parkowania wzdłuż ulicy Gwarków.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do placówki może wejść osoba z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

brak.

Dodatkowe informacje

Planowane są dalsze inwestycje związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej (modernizacja strony internetowej, instalacja urządzeń lub innych środków technicznych).

Strona została technicznie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

O Żłobku AKUKU

Niepubliczny Żłobek AKUKU działa w Gliwicach od 2015 roku.
Zapraszamy wszystkich rodziców do kontaktu i wizyt w żłobku. Podczas rozmowy z nami będziecie się Państwo mogli dowiedzieć wszelkich szczegółów o warunkach opieki, zajęciach z Dziećmi i opłatach.


Znajdziesz nasz na Facebooku

Skip to content